fbpx

Algemene voorwaarden van Yogaschool Bhoora Beverwijk

Algemene voorwaarden van yogaschool Bhoora Beverwijk

Begrippen

1.1 Yogaschool Bhoora Beverwijk is statutair gevestigd te Wijk aan Zee, Paasdal 45, 1949 AV en is geregistreerd in het handelsregister onder 34316811. De lessen worden gegeven aan de Breestraat 95 II, 1941 EG Beverwijk.

1.2 Algemene Voorwaarden: deze door Yogaschool Bhoora Beverwijk gehanteerde algemene voorwaarden, te raadplegen via de website en in de yogaschool. Het staat yogaschool Bhoora Beverwijk vrij om de algemene voorwaarden aan te passen. Je stemt ermee in dat de meest recente algemene voorwaarden van toepassing zijn om op de activiteiten waaraan je deelneemt en het abonnement dat je hebt. 

1.3 Abonnement/lidmaatschap: een door yogaschool Bhoora Beverwijk uit te geven of al uitgegeven, en door een student te betalen of al betaald, abonnement, lidmaatschap of contract voor het volgen van alle aangeboden activiteiten. Bij het afsluiten van een abonnement gaat de deelnemer akkoord met een automatische incasso. Over het terugboeken van een automatisch geïncasseerd bedrag kan contact gezocht worden met de bank.

1.4 Tienrittenkaart: een kaart die gebruikt kan worden voor het volgen van tien lessen, zoals bedoeld in artikel 3.3.

1.5 Losse Les: een éénmalig te betalen en te volgen les bij Yogaschool Bhoora Beverwijk, anders dan op basis van een lidmaatschap of abonnement.

1.6 De student: degene die 12 jaar of ouder is en die een door of bij yogaschool Bhoora Beverwijk georganiseerde les, workshop of training volgt of gaat volgen.

1.7 Website: de website van yogaschool Bhoora Beverwijk:

Home

1.8 ControlPlus: het boekings- en reserveringssysteem waarmee wordt gewerkt. Het systeem verwerkt de betalingen, houdt het tegoed van een deelnemer bij en is de administratie van yogaschool Bhoora Beverwijk. Iedere deelnemer heeft een eigen account bij ControlPlus en kan via de website of de web-app zijn/haar gegevens en/of abonnementen aanpassen en/ of stopzetten.

1.9 Workshop/cursus/training: een activiteit anders dan een reguliere yogales.

Toepasselijkheid

2.1 Iedereen die deelneemt aan een activiteit van Yogaschool Bhoora Beverwijk gaat zonder uitzondering akkoord met deze algemene voorwaarden.

2.2 Yogaschool Bhoora Beverwijk mag de algemene voorwaarden wijzigen. De op de website gepubliceerde algemene voorwaarden zijn de geldende versie. Studenten worden per e-mail geïnformeerd over de wijziging van de algemene voorwaarden. Alleen bij zeer ingrijpende wijzigingen kan een abonnement tussentijds worden gestopt.

Abonnementen, tienrittenkaart, losse lessen

3.1 Studenten kunnen lessen volgen op basis van een abonnement, tienrittenkaart of losse les.

3.2 Een abonnement gaat in als yogaschool Bhoora Beverwijk het verschuldigde

lidmaatschapsgeld/maandbedrag van de student heeft ontvangen.

3.3 Maandabonnementen lopen minimaal een kwartaal. Daarna zijn ze maandelijks opzegbaar.

3.4 Yogaschool Beverwijk geeft de volgende abonnementen en kaarten uit, ter keuze van de

student:

BHOORA ONBEPERKT MAANDABONNEMENT

Geeft recht op een onbeperkt aantal lessen tijdens de looptijd van het lidmaatschap. Eén keer per maand wordt het verschuldigde bedrag automatisch geïncasseerd. De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Dat betekent dat het lidmaatschap vóór de eerste van de maand opgezegd moet worden. Dit kan uitsluitend per e-mail naar abonnement@yogaschoolbeverwijk.nl. De opzegging is definitief wanneer de student per e-mail een bevestiging heeft ontvangen. Een keer per kalenderjaar kan het abonnement een kalendermaand gepauzeerd worden. Dat kan ingesteld worden tot de 15e dag van de maand ervoor.

BHOORA BASIS MAANDABONNEMENT (BEPERKT)

Geeft recht op 52 lessen per jaar cq 4 lessen per kalendermaand. De lessen zijn vrij te besteden tijdens de looptijd van het abonnement. Om ervoor te zorgen dat ongebruikte lessen kunnen worden meegenomen, wordt het abonnement aangegaan voor de duur van een jaar. In de praktijk kan een student na drie maanden het abonnement beëindigen. Als het abonnement tussentijds wordt opgezegd, vindt een verrekening plaats van de gebruikte lessen. Niet genoten lessen kan de student volgen in de laatste maand. Voor niet genoten lessen wordt geen geld teruggegeven. Eén keer per maand wordt het verschuldigde bedrag automatisch geïncasseerd. De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Dat betekent dat het lidmaatschap vóór de eerste van de maand opgezegd moet worden. Dit kan uitsluitend per e-mail naar abonnement@yogaschoolbeverwijk.nl. De opzegging is definitief wanneer de student per e-mail een bevestiging heeft ontvangen.

JAARABONNEMENT

Een maandabonnement onbeperkt of beperkt, afgesloten voor een heel jaar. De deelnemer/ student krijgt een korting die gelijk is aan het tarief voor twee maanden. Het jaarabonnement wordt in één keer vooruit geïncasseerd of per pin voldaan en gaat in op het moment dat de betaling is verwerkt. Er wordt geen geld teruggegeven. Het abonnement wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd op de eerste dag van de dertiende maand nadat het abonnement is ingegaan. De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Dat betekent dat het lidmaatschap vóór de eerste van de maand opgezegd moet worden. Dit kan uitsluitend per e-mail naar abonnement@yogaschoolbeverwijk.nl. De opzegging is definitief wanneer de student per e-mail een bevestiging heeft ontvangen. Het jaarabonnement kan een keer per jaar een kalendermaand gepauzeerd worden. Dat kan ingesteld worden tot de 15e dag van de maand ervoor.

TIENRITTENKAART

Deze kaart geeft recht op 10 lessen en wordt vooruit betaald. De kaart niet overdraagbaar. Er wordt geen geld teruggegeven. De tienrittenkaart is geldig tot zes maanden na uitgifte.

LOSSE LES

Een éénmalige door een student te betalen en te volgen les bij Yogaschool Bhoora Beverwijk.

PROEFLES

Een gratis les die een potentiële student de kans geeft om kennis te maken met Yogaschool

Bhoora Beverwijk. Een student heeft recht op één gratis proefles.

BHOORA BASIS PROEFABONNEMENT

Een maandabonnement dat een potentiële student de kans geeft om kennis te maken met Yogaschool Bhoora Beverwijk. Onderdeel van het proefabonnement is een workshop die maandelijks wordt aangeboden. Een student kan het proefabonnement eenmalig afsluiten, tegen een aangepast tarief.

3.5 Iedere student meldt zich voorafgaand aan de activiteit bij de docent of vertegenwoordiger van Yogaschool Bhoora Beverwijk om zich definitief in te schrijven.

3.6 Het inschrijfgeld is € 12,50. Een student krijgt daarvoor ook hulp en uitleg bij het installeren van de ControlPlus app. Een student die binnen drie maanden na beëindiging van een abonnement opnieuw een abonnement afsluit, hoeft geen inschrijfgeld te betalen. Ook voor abonnementen die aansluitend aan een proefles worden afgesloten, geldt geen inschrijfgeld.

Betalen en opzeggen

4.1 Een abonnement, workshop, training of losse les wordt vooraf betaald. Betaling kan via de website (iDEAL), per automatische incasso of met pin in de yogaschool. Achteraf- of contant betalen is niet mogelijk.

4.2 Als het verschuldigde termijnbedrag om welke reden dan ook niet kan worden afgeschreven, of als de student het bedrag storneert kan de student tijdelijk niet meedoen aan de lessen (zie 4.1). De verplichting om te betalen blijft bestaan, totdat het abonnement volgens de geldige regels is opgezegd. Gemiste lessen kunnen na verwerking van de betaling worden ingehaald tijdens de lopende abonnementsperiode.

4.3 De geldende prijzen voor alle activiteiten van yogaschool Bhoora Beverwijk staan op de website en zijn in te zien in de yogaschool. Yogaschool Bhoora Beverwijk behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen.

Die wijzigingen worden vooraf aangekondigd in de yogaschool, op de website en per e-mail.

4.4 De opzegtermijn is bij alle abonnementen één kalendermaand. Opzeggen kan uitsluitend per e-mail naar abonnement@yogaschoolbeverwijk.nl. De opzegging is definitief wanneer de student per e-mail een bevestiging heeft ontvangen. Er wordt geen geld teruggegeven. In sommige gevallen wordt een tegoedbon verstrekt. Yogaschool Bhoora Beverwijk adviseert om na het beëindigen van een abonnement ook de afgegeven incassomachtiging in te trekken. Neem daarvoor contact op met de bank.

4.5 Bij langdurige ziekte of blessure kan de student het abonnement opschorten voor een periode van maximaal zes maanden. Voor een opschorting is een verklaring nodig van een erkend arts of behandelaar. De opschorting is geen opzegging. De betalingsverplichting blijft bestaan. Op de dag dat student weer deelneemt aan een les gaat het abonnement weer in. Wijzigingen in de abonnementsvorm moeten voor de 15e dag van de maand worden doorgegeven.

Reserveren

5.1 Reserveren is niet verplicht, maar biedt wel zekerheid dat de student een plek heeft.

5.2 Een reservering kan tot 90 minuten voor de les geannuleerd worden. Daarna wordt de les afgeschreven van het abonnement. Bij onbeperkte abonnementen vervalt tijdelijk de mogelijkheid om te reserveren als de student niet verschijnt.

5.3 Reserveren kan uitsluitend via de website en de app.

Lesrooster

6.1 Het actuele lesrooster staat altijd op de website. Roosterwijzigingen worden bekendgemaakt via de website, per e-mail en in de yogaschool. 

6.2 Yogaschool Beverwijk behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld

plaats. Studenten die gereserveerd hebben voor de betreffende les krijgen bij annulering een pushbericht via de app. Ook wordt de wijziging gepubliceerd op de website.

6.3 Yogaschool Bhoora Beverwijk is gesloten op officiële feestdagen en tijdens de Beverwijkse Feestweek.

Workshops en trainingen

7.1 Workshops cursussen en trainingen worden aangekondigd via de website en in de yogaschool.

7.2 Voor workshops cursussen en trainingen geldt een minimum aantal deelnemers. Als er te weinig deelnemers zijn gaat de activiteit niet door en krijgt iedere student zijn geld terug.

7.3 Een student kan zonder opgaaf van reden zijn deelname annuleren tot 7 dagen voor de geplande activiteit. Daarna wordt geen geld teruggegeven.

Huisregels

8.1 Fietsen moeten zodanig geparkeerd worden, dat andere bezoekers en omwonenden van yogaschool Bhoora Beverwijk er geen last van hebben.

8.2 Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van yogaschool Bhoora Beverwijk.

8.3 Schoenen, tassen, telefoons en sporthorloges zijn niet toegestaan in de yogazaal.

8.4 In de yogaschool zijn matten en attributen beschikbaar. Studenten ruimen na de les de spullen op en reinigen hun mat.

8.5 Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Yogaschool Bhoora Beverwijk niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van studenten dient altijd gerespecteerd te worden.

8.6 Yogaschool Bhoora Beverwijk behoudt zich het recht voor om studenten die de huisregels niet respecteren of naleven (ter beoordeling door yogaschool Bhoora Beverwijk) de toegang tot yogaschool Bhoora Beverwijk te ontzeggen en/of het lidmaatschap van de betreffende student te beëindigen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld en/of deelnamekosten. De student draagt na het incident zelf zorg voor een geldige opzegging, zoals beschreven in deze algemene  voorwaarden.

Aansprakelijkheid

9.1 Iedereen die deelneemt aan een activiteit van yogaschool Bhoora Beverwijk doet dat vrijwillig en op eigen verantwoordelijkheid. Yogaschool Bhoora Beverwijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, blessures, verlies of schade opgelopen voor, tijdens of na een activiteit.

9.2 Yogaschool Bhoora Beverwijk werkt met gekwalificeerde docenten. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een activiteit. Yogaschool Beverwijk adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

* Aan studenten die een blessure of ander (lichamelijk) ongemak hebben, wordt gevraagd dit altijd vóór aanvang van de activiteit kenbaar te maken aan de docent

* Raadpleeg bij twijfel een arts.

* Luister goed naar de instructies van de docent en volg deze op.

* Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.

* Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met eventuele lichamelijke beperkingen.

* Voer geen oefeningen uit die pijnlijk zijn.

* Stel vragen wanneer een oefening onduidelijk is.

* Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

9.3 Hoewel yoga en meditatie helend kunnen werken, zijn de lessen nooit een vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose. Overleg bij twijfel met de docent en/of de behandelaar of het volgen van een yoga- of meditatieles verstandig is.

Persoonsgegevens

10.1 Yogaschool Bhoora Beverwijk verzamelt persoonsgegevens voor de bedrijfsvoering, zoals het uitvoeren van de automatische incasso. De gevraagde gegevens worden verwerkt binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen

de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

10.2 Yogaschool Bhoora Beverwijk gebruikt de in artikel 10.1 genoemde persoonsgegevens ook om studenten/deelnemers te informeren over actuele roosterwijzigingen en/of activiteiten.

10.3 Een student kan altijd de van hem/haar geregistreerde gegevens inzien en laten wijzigen, overdragen of verwijderen.

10.4 Een student die geen e-mail en/of pushberichten wil ontvangen, kan geen aanspraak maken op restitutie als een aangekondigde activiteit niet doorgaat en een bericht daarover de student niet tijdig heeft bereikt.

10.5 Persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan derden, behalve als de wet daartoe verplicht. Zie voor meer informatie ook de privacyverklaring.

10.6 Yogaschool Bhoora Beverwijk neemt alle maatregelen die redelijkerwijs in haar vermogen liggen om persoonsgegevens te beschermen.

Toepasselijk recht en beslechting geschillen.

11.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Eventuele geschillen verband proberen we eerst samen op te lossen. Als dat niet lukt schakelen we een bemiddelaar (mediator) in. In het ergste geval vragen we de rechtbank in Haarlem om de zaak te beoordelen.

Medisch advies:

Je hoeft niet op je hoofd te kunnen staan om mee te doen! Maar vergis je niet, je zult altijd weerstand tegenkomen. In je lijf, maar zeker ook in je hoofd. Mindfulness is een belangrijk onderdeel van de lessen! Yin yoga kan helend en versterkend zijn bij lichamelijke klachten zoals reuma en aandoeningen aan het bindweefsel. Ook psychische klachten kunnen verminderen door het beoefenen van yogalessen. Vinyassa-yoga kan lichamelijk een stuk uitdagender zijn. Luister tijdens de lessen goed naar je eigen lijf en de docent. Als een houding niet goed voelt, is er altijd een andere houding met hetzelfde effect. Vraag erom!

Vraag het je arts

Ik vertel graag hoe yoga mij heeft geholpen om mijn hyperventilatie en paniekaanvallen te verminderen maar ik adviseer je om ook contact te houden met je psycholoog of psychiater, als je die hebt. En als je lichamelijke klachten hebt, bezoek dan zeker ook je huisarts. Een arts mag mij ook bellen voor meer informatie of overleg. Realiseer je dat een yogales geen truc is om van allerlei klachten af te komen. De positieve effecten van yoga ontstaan alleen als je gelooft in wat je doet en als je de houdingen en mindfulness regelmatig oefent.

Eigen verantwoordelijkheid

Yogaschool Bhoora Beverwijk besteedt de grootst mogelijke zorg aan de begeleiding van studenten en de nascholing van alle docenten. Desondanks aanvaarden we geen verantwoordelijk voor eventuele (nadelige) gevolgen van het volgen van de lessen.

Versie: 01 augustus 2019. 

GDPR Consent

Edit your consent settings or view privacy policy.

Privacy policy